Discy Latest Questions

  • 0

Cho 300 mL dung dịch NaCl 1M vào 100g dung dịch AgNO3 17% thù thu được bao nhiêu gam kết tủa? Hai chất tác dụng vừa đủ hay còn dư? Tính khối lượng hay thể tích dung dịch cần ...